Algemene Voorwaarden

1 Begrippen
In deze overeenkomst worden de navolgende begrippen met een Begin hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
1.1 Leverancier: Digital MKB BV of door haar aangestelde derde.
1.2 Opdrachtgever: ondergetekende van licentie/service overeenkomst.
1.3 Programmatuur: Het softwarepakket welke door Leverancier op grond van deze overeenkomst dient te worden gecreëerd onderhouden. Onder Programmatuur wordt ook verstaan Programmatuur, die door of namens Leverancier is verbeterd of gewijzigd, alsmede Nieuwe versies van de Programmatuur, door Leverancier verstrekt.
1.4 Apparatuur: De software waarop of in samenhang waarmee de Programmatuur dient te functioneren.
1.5 Materialen: De voor het gebruik, onderhoud, Implementatie van de Programmatuur benodigde hulpmaterialen, zoals software.
1.6 Implementatie: Het invoeren van de Programmatuur sub 2.3 c en d bedoeld in de Apparatuur en waar nodig het aanpassen van de Apparatuur.
1.7 Conversie: Het geheel van maatregelen en activiteiten, welke zijn gericht op de overgang van de huidige werkwijze naar de werkwijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Programmatuur sub 2.3 c en d bedoeld.
1.8 Acceptatietest: De Acceptatietest waarmee kan worden aangetoond dat de Programmatuur sub 2.3 c en d bedoeld in samenhang met de Apparatuur aan de overeengekomen specificaties voldoet, alsmede de gegarandeerde eigenschappen sub 7 bedoeld bevat.
1.9 Documentatie: De door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever te onderhouden documentatie behorende bij de Programmatuur.
1.10 Nieuwe Versie: Een gewijzigde en/of verbeterde versie van de Programmatuur sub 2.3 c bedoeld, waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot.
1.11 Verbeterde Versie: Een gewijzigde versie van de Programmatuur, waardoor Gebreken daarin worden hersteld, of de logische samenhang wordt verbeterd.
1.12 Gebrek: Het niet voldoen van de Programmatuur aan de daaraan gestelde eisen, dan wel het anderszins niet naar behoren functioneren van de Programmatuur.
1.13 Beroepsfout: Tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige leverancier onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
1.14 Personeel van Leverancier: De door Leverancier voor de uitvoering van deze overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, welke krachtens deze overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.
1.15 Personeel van Opdrachtgever: Het door Opdrachtgever op grond van deze overeenkomst ter beschikking te stellen personeel.
1.16 Werkdagen: Kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen, waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht.
1.17 Gebruiksrecht/licentie: Het niet exclusieve recht de Programmatuur te laden en uit te voeren
2 Voorwerp van de overeenkomst
2.1 Leverancier verstrekt een gebruiksrecht aan Opdrachtgever en verleent service en onderhoud aan de Programmatuur overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst.
2.2 Duur van de overeenkomst:
a. Met betrekking tot het sub 2.3 a, b, c, d, e en f bedoelde is deze overeenkomst aangegaan voor de duur van 2 of 3 jaar.
b. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt middels een aangetekend schrijven, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden voor het einde van de betreffende periode.
2.3 Het contract zal omvatten:
a. Preventief onderhoud: Het in stand houden van de Programmatuur, d.w.z. door het nemen van geëigende maatregelen, zowel preventief als correctief, waarborgen dat de Programmatuur voor de duur van deze overeenkomst conform het bepaalde sub 7.1 zal functioneren.
b. Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van Gebreken in de Programmatuur en Documentatie, nadat deze door Opdrachtgever zijn gemeld.
c. Vernieuwend onderhoud: Het beschikbaar stellen van Nieuwe versies van de Programmatuur.
d. Aanpassen: Het aanpassen van de programmatuur, indien de Apparatuur geleverd door Leverancier wordt gewijzigd door diezelfde Leverancier.
e. Ondersteuning: Het verlenen van telefonische assistentie bij Gebreken, alsmede het telefonisch adviseren over het gebruik en het functioneren van de Programmatuur.
f. Gebruiksrecht: Het verlenen van een gebruiksrecht op de Programmatuur voor de duur van deze overeenkomst
2.4 Met betrekking tot het sub 2.3 b bedoelde onderhoud streeft  Leverancier erna maatregelen te nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel op kortst mogelijke termijn van de Gebreken.
2.5 Tot de herstelwerkzaamheden behoort tevens het verstrekken van probleemoplossingen in de vorm van een programmaomweg om het betreffende gebrek te omzeilen.
2.6 Met betrekking tot het sub 2.3 c bedoelde onderhoud verplicht Leverancier zich de mogelijkheid de Programmatuur kwalitatief te verbeteren in voldoende mate te onderzoeken en 0 (nul) tot 2 (twee) maal per jaar nieuwe versies aan Opdrachtgever beschikbaar te zullen stellen. Leverancier zal Opdrachtgever zo vroeg mogelijk informeren over Nieuwe versies, alsmede over de inhoud en gevolgen hiervan.
2.7 Met betrekking tot het sub 2.3 d bedoelde onderhoud is Leverancier verplicht indien de Apparatuur c.q. de Systeemprogrammatuur door haar wordt gewijzigd, de Programmatuur op de kortst mogelijke termijn aan te passen voor gebruik op de gewijzigde Apparatuur/Systeemprogrammatuur.
2.8 Met betrekking tot het sub 2.3 e bedoelde onderhoud verplicht Leverancier zich om zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na het indienen van een verzoek om telefonische assistentie (hulp en advies) contact tot stand te brengen tussen een programmatuurspecialist en degene, die namens Opdrachtgever het verzoek om assistentie heeft ingediend. Opdrachtgever heeft recht op maximaal 6 uur telefonische assistentie per 12 maanden.
3 Plaats en tijden uitvoering onderhoud
3.1 Onderhoudswerkzaamheden, welke redelijkerwijs niet anders dan bij Opdrachtgever kunnen worden verricht, zullen bij Opdrachtgever plaatsvinden.
3.2 Andere onderhoudswerkzaamheden dan sub 3.1 genoemd, zullen bij Leverancier plaatsvinden. Leverancier is verplicht zich tijdig van de voor het verrichten van het onderhoud vereiste Materialen te voorzien.
3.3a Onderhoud zal zoveel mogelijk plaatsvinden d.m.v. remote diagnose. Leverancier zal de daarvoor vereiste Apparatuur te koop aanbieden. Deze Apparatuur dient te voldoen aan de wettelijk gestelde normen. Indien Opdrachtgever niet beschikt over de vereiste Apparatuur, dan wel deze niet naar behoren functioneert  ten behoeve van remote diagnose/ondersteuning en het onderhoud niet anders kan plaatsvinden dan op de wijze vermeld onder sub 3.1, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten zoals kilometerkosten en uurkosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever zijn.
3.3b Verantwoordelijk voor aanwezigheid en functioneren van daarvoor vereiste Apparatuur  ligt indien deze niet bij Leverancier is gekocht bij Opdrachtgever mits sprake is van Apparatuur(Hardware/Netwerk) Onderhoudscontract bij Leverancier.
3.4 Werkzaamheden zullen op Werkdagen tijdens de ter plaatse van de uitvoering gebruikelijke kantooruren worden verricht.
4 Rapportage
4.1 Gebreken kunnen door de Opdrachtgever schriftelijk dan wel telefonisch worden gemeld. Gebreken of tekortkomingen welke geen oorsprong vinden in de Programmatuur, maar voortvloeien uit een interpretatie door de Opdrachtgever van de werking van de Programmatuur, niet conform de oorspronkelijke beschrijving van de Programmatuur, dienen te allen tijde schriftelijk te worden gemeld. Het is te allen tijden aan de Leverancier voorbehouden deze zogenaamde Gebreken al dan niet in de Programmatuur te veranderen.
5 Levering & implementatie
5.1 Indien naar de mening van Opdrachtgever noodzakelijk, zal Leverancier op verzoek van Opdrachtgever assisteren de Programmatuur sub 2.3 c en d bedoeld op de Apparatuur te implementeren. Deze Implementatie zal op Werkdagen plaatsvinden, waarvoor partijen in goed overleg een planning zullen opstellen.Indien voor de Implementatie aanpassing van de Apparatuur is vereist, zal Leverancier hier niet eerder toe overgaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
5.2 Indien Opdrachtgever de sub 2.3 c en d bedoelde Programmatuur zelfstandig wenst te implementeren, is Leverancier alsnog gehouden indien Opdrachtgever daarom verzoekt, kosteloos telefonische assistentie te verlenen.
5.3 Indien Opdrachtgever in geval van sub 2.3 d Apparatuur wijzigt door toedoen van anderen dan Leverancier vervalt recht op artikel 5.1 en 5.2 en is Opdrachtgever verplicht de Programmatuur door Leverancier te laten implementeren. Implementatie geschiedt tegen betaling van daarvoor geldend tarief.
6 Apparatuur garantie/onderhoud
6.1 Indien de door de Leverancier geleverde Programmatuur volgens sub 1.3 is geïmplementeerd op door Leverancier geleverde Apparatuur dan vallen storingen aan de Programmatuur welke worden veroorzaakt door deze Apparatuur niet onder de voorwaarden van deze Programmatuurservice voorwaarden maar onder een separaat af te sluiten Apparatuur (hardware/netwerk)onderhoudscontract.
6.2 Het herstellen van gebreken welke vallen onder het in sub 6.1 bepaalde zullen in overleg worden uitgevoerd, waarbij de Leverancier een redelijke tijdsplanning dient te hanteren en waarbij alle gemaakte kosten kunnen worden doorbelast aan de Opdrachtgever dan wel vallen onder het  Apparatuuronderhoudscontract.
6.3 Indien de door de Leverancier geleverde Programmatuur volgens sub 1.3 is geïmplementeerd op niet door Leverancier geleverde Apparatuur dan vallen storingen aan de Programmatuur welke worden veroorzaakt door deze Apparatuur niet onder de voorwaarden van deze Programmatuurservice voorwaarden. Deze storingen zijn geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7 Garantie
7.1 Leverancier garandeert voor de duur van deze licentie/service-overeenkomst dat:
a. de Programmatuur de overeengekomen eigenschappen en specificaties blijft bevatten.
b. de sub 2.3 c en d bedoelde Programmatuur efficiënt, deugdelijk en onderling samenhangend zal worden geschreven.
c. Leverancier gebruikservaringen met betrekking tot de Programmatuur zal inventariseren en, conform het sub 2.7 bepaalde, door middel van Nieuwe Versies wijzigingen of aanvullingen van de Programmatuur zal aanbieden.
7.2 De verplichting tot onderhoud vervalt indien volgens Leverancier een gebrek is ontstaan doordat:
a. Opdrachtgever de Apparatuur en/of Programmatuur onoordeelkundig heeft gebruikt.
b. Opdrachtgever zonder toestemming van de Leverancier wijzigingen in de Programmatuur heeft aangebracht.
c. Opdrachtgever beschikt over niet door Leverancier geleverde of geadviseerde Programmatuur, dan wel Apparatuur.
Leverancier is in deze gevallen niet gehouden de betreffende Gebreken conform de bepalingen van deze overeenkomst te herstellen. De kosten van dit herstel zullen alsdan tegen betaling op basis van de sub 9.3 genoemde tarieven conform het bepaalde in artikel 10 van deze overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht. Indien bij Gebreken welke worden veroorzaakt door Apparatuur of Programmatuur, die door Leverancier aan Opdrachtgever is geleverd, dan wel beschikbaar is gesteld, geldt de verplichting tot onderhoud zonder arbeids/reiskosten, voor zoverre op de betreffende Apparatuur een separaat Apparatuur (hardware/netwerk) onderhoudscontract is afgesloten
8 Aansprakelijkheid
8.1 Indien een der partijen tekort komt in de nakoming van een of meer van zijn verplichting(en) uit deze overeenkomst, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst is Leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade. Daar deze overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het maximale bedrag van aansprakelijkheid gesteld op het totaal van de vergoedingen excl. BTW bedongen voor een jaar.
9 Prijzen
9.1 Als vergoeding voor het door Leverancier verleende Gebruiksrecht en te verrichten onderhoud zal Opdrachtgever aan Leverancier voldoen een basis licentie/service bedrag per maand per winkel. Dit bedrag kan worden verhoogd met toeslagen voor koppelingen met branchespecifieke randapparatuur, toeslagen voor aparte modules of toeslagen voor financiering van  entreefee(’s) indien deze fee(’s) niet tevoren betaald zijn/worden. Leverancier behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen.
9.2 Voor zover Leverancier gehouden is omzetbelasting in rekening te brengen, zullen de in deze overeenkomst vermelde bedragen worden verhoogd met het ten tijde van het verrichten van de werkzaamheden voor de prestatie geldende percentage omzetbelasting. Alle prijzen en tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in Nederlandse valuta.
9.3 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van deze licentie/service overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen.
10 Betaling
10.1 Opdrachtgever zal de door hem op basis van deze overeenkomst verschuldigde bedragen bij voorkeur middels doorlopende automatische incasso  voldoen.
10.2 Op speciaal verzoek is het voor opdrachtgever mogelijk op factuur te betalen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst; Leverancier is hierbij gerechtigd toeslag administratiekosten in rekening te brengen.
10.3 Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of nietbetaling door Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft Leverancier het recht zijn prestaties op te schorten c.q. te beëindigen c.q. programmatuur tijdelijk te deactiveren c.q. programmatuur terug te zetten op laatste versie van voorgaand kalenderjaar c.q. programmatuur terug te zetten op versie ten tijde van betaling van entreefee(‘s), onverminderd 10.4.
10.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
11 Intellectuele (eigendoms)rechten
11.1 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van Leverancier afkomstige of door haar gebruikte Programmatuur, Nieuwe Versie’s, systeem-ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. worden en blijven zowel tijdens als na de onderhavige overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend het eigendom van Leverancier.
11.2 Het Gebruiksrecht van de Programmatuur wordt aan de Opdrachtgever toegestaan voor strikt persoonlijk gebruik. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om geen Gebruiksrecht over te dragen of toe te staan aan andere derden dan zijn personeelsleden die de Programmatuur uitsluitend in dienstverband gebruiken, ongeacht om welk element of welk gebruik het gaat. De Opdrachtgever is in dit verband niet alleen persoonlijk aansprakelijk, maar ook voor de personen die toegang hebben tot de Programmatuur.
11.3 De Programmatuur blijft eigendom van de Leverancier die aan de Opdrachtgever slechts een Gebruiksrecht voor de duur van onderhavige overeenkomst, toekent. Dit Gebruiksrecht kan niet aan derden overgedragen worden.
11.4 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden terzake van inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, is Opdrachtgever gerechtigd, indien derden Opdrachtgever terzake van schending van intellectuele (eigendoms)rechten aansprakelijk stellen, deze overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden; onverminderd zijn verdere rechten. Van zijn recht tot ontbinding van deze overeenkomst zal Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand schriftelijk bewijs van deze aanspraken door derden voor te leggen aan Leverancier.
11.5 Het is Leverancier toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12 Geheimhouding en beveiliging
12.1 Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen t.a.v. de informatie over elkaars organisatie, de werking van de Apparatuur, de bestanden en Programmatuur. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn Personeel slechts bekend maken voorzover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun Personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.
12.2 Personeel van Leverancier dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden, voorzover die bij Opdrachtgever worden verricht, is verplicht door Opdrachtgever aangehouden beveiligingsprocedures in acht te nemen.
12.3 Geen van beide partijen zal zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclameuitingen van deze overeenkomst melding maken.
13 Verzekering
13.1 Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor het navolgende risico: wettelijke aansprakelijkheid.
14 Ondersteuning
14.1 Leverancier zal Opdrachtgever vertrouwd maken met het gebruik van de Programmatuur sub 2.3 c en d bedoeld.
14.2 Gedurende de duur van deze overeenkomst is Leverancier bereid en in staat Personeel van Opdrachtgever opleiding(en) te geven ten behoeve van het gebruik van de Programmatuur tegen alsdan nader overeen te komen redelijke voorwaarden en tarieven.
15 Verplichtingen Opdrachtgever
15.1 Opdrachtgever is gehouden:
a. Personeel van Leverancier toe te staan de overeengekomen onderhoudswerkzaamheden te verrichten, alsmede alle verdere, redelijkerwijs van hem te verwachten medewerking te verlenen, zulks onverlet latende het sub 12.2 bepaalde.
b. Aan Leverancier, een toereikende hoeveelheid Materialen beschikbaar te stellen.
c. Loggingreports te bewaren; Leverancier hierin inzage te verstrekken en zonodig kopieën beschikbaar te stellen.
d. De Apparatuur in goede staat van onderhoud te (doen) houden.
e. De Apparatuur conform de actuele minimale systeemeisen van Leverancier te doen houden
16 Overdracht rechten en verplichtingen
16.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Leverancier aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd; Leverancier is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
16.2 Leverancier is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan een derde over te dragen
17 Ontbinding
17.1 Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is:
a. ieder der partijen gerechtigd deze overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na aangetekende schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen.
b. Opdrachtgever gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling buiten rechte, de overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven te ontbinden indien Leverancier surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling wordt verleend; Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd; Leverancier zijn huidige onderneming staakt; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier dan wel op de Programmatuur en/of de Standaard Programmatuur beslag wordt gelegd, dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.
17.2 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren o.m.: geheimhouding (artikel 12), cessie van verzekeringspenningen (artikel 13), geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze (artikel 18).
18 Geschillen, toepasselijk recht en domiciliekeuze
18.1 Ieder geschil tussen partijen terzake van deze overeenkomst zal, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.
18.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19 Algemeen
19.1 De algemene leverings en betalingsvoorwaarden van Leverancier, dan wel andere algemene of bijzonderevoorwaarden gelden als aanvullend, slechts dan wanneer in deze voorwaarden niets is vermeld.
19.2 Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
19.3 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
19.4 Het nalaten door een van de partijen om binnen een in de overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
19.5 Gedurende de duur van deze overeenkomst tot 1 (een) jaar erna zullen partijen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (een) medewerker(s) van deze andere partij in dienst nemen, dan wel anderszins voor zich laten werken.